Vyberte svoji zemi:
Leadec globální

Ochrana soukromí

Nastavení ochrany osobních údajů můžete změnit prostřednictvím tohoto odkazu nebo kdykoli také prostřednictvím ikony, kterou najdete vždy vlevo dole na našich webových stránkách: Nastavení ochrany osobních údajů


Zvolte prosím:

 • Informace o ochraně osobních údajů pro návštěvníky našich webových stránek:  
  Více
 • Informace o ochraně soukromí pro zákazníky, dodavatele a zainteresované strany:  
  Více
 • Informace o ochraně soukromí pro postup při podávání žádostí o zaměstnání
  Více

Oznámení o ochraně osobních údajů pro návštěvníky našich webových stránek

Jsme rádi, že Vás můžeme přivítat na naší webové stránce. Těší nás Váš zájem o naši společnost. Bereme velmi vážně ochranu Vašich osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, především pak s EU obecným nařízením o ochraně údajů (EU GDPR) a řídíme se rovněž v naší zemi platnými ustanoveními.

 

S pomocí tohoto prohlášení o ochraně údajů Vám poskytujeme komplexní informace o tom, jak společnost Leadec Holding BV & Co. KG zpracovává Vaše údaje a o tom, jaká máte práva. Osobní údaje jsou informace, které umožňují identifikaci fyzické osoby. Patří k nim především jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a také Vaše IP adresa. Anonymní údaje jsou takové údaje, podle kterých nelze vytvořit odkaz na příslušnou osobu.

Odpovědný orgán a inspektor ochrany údajů

Adresa:

Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Německo

 

Kontakt:

Tel.: +49 711 7841-0, fax: +49 711 7841-160, info@leadec-services.com

 

Kontakt na inspektora ochrany údajů:

Máte-li otázky k ochraně údajů, obraťte se na dataprivacy.DE(at)leadec-services.com

 

Vaše práva subjektu údajů

Rádi bychom Vás na tomto místě informovali o Vašich právech subjektu údajů. Tato práva stanovuje čl. 15–22 EU GDPR. Zahrnuje:

 

 • Právo na informace (čl. 15 EU GDPR),
 • Právo na vymazání (čl. 17 EU GDPR),
 • Právo na opravu (čl. 16 EU GDPR),
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 EU GDPR),
 • Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 EU GDPR),
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 EU GDPR).

Pro uplatnění těchto svých práv se obraťte na: dataprivacy.DE(at)leadec-services.com. Totéž platí i pro Vaše případné otázky ke zpracovávání údajů v naší společnosti. Máte rovněž právo podat stížnost k orgánu dozoru nad ochranou údajů

Právo vznést námitku

V souvislosti s právem vznést námitku upozorňujeme na následující: Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli a bez udání důvodů vznést proti tomu zpracování údajů námitku. Toto by platilo i pro případ profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem.

 

Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, Vaše osobní údaje už pro tyto účely nebudeme zpracovávat. Vznesení námitky je bezplatné a nevyžaduje předepsanou formu. Zašlete jej na: dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.

 

Pokud Vaše údaje zpracováváme pro ochranu oprávněných zájmů, můžete kdykoli vznést proti tomuto zpracování námitku z důvodů, které vyplývají z Vaší specifické situace; toto by platilo i pro profiling založený na tomto ustanovení.

 

Vaše osobní údaje už poté nebudeme zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné legitimní důvody pro jejich zpracování nebo pokud převažují práva a svobody, anebo zpracování slouží k určení, výkonu či obhajobě právních nároků.

Účely a právní základ zpracování údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů jsou uplatňována ustanovení EU GDPR, BDSG (nově) a všech dalších platných právních předpisů na ochranu údajů. Právní podklad pro zpracování údajů vyplývá především z čl. 6 EU GDPR.

 

Jakožto specialista na průmyslové služby zpracováváme Vaše údaje k navázání obchodních kontaktů, realizaci smluvního vztahu, nabídce výrobků a služeb a rovněž k posílení vztahu se zákazníky, což může zahrnovat i analýzy pro marketingové účely a přímý marketing.

 

Váš souhlas zároveň představuje povolení v souladu s právním předpisem na ochranu údajů. Zde Vám objasňujeme účel zpracovávání údajů a Vaše právo na vznesení námitky proti tomuto zpracovávání. Pokud by se souhlas vztahoval i na zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně Vás o tom v souhlasu upozorníme.

 

Ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 EU GDPR dochází jen v případě, že je to nezbytné z důvodu právních předpisů a neexistuje důvod pro předpoklad, že by Vaše právem chráněné zájmy na vyloučení zpracování převažovaly. Ke zpracování údajů na základě oprávněných zájmů s ohledem na zvláštní kategorie osobních údajů aktuálně nedochází.

Povinnost poskytnout údaje

Různé osobní údaje mohou být nezbytné pro odůvodnění, provedení a ukončení závazkového vztahu a/nebo ke splnění s ním souvisejících smluvních a zákonných povinností. Totéž platí pro využívání naší webové stránky a různých funkcí, které umožňuje.

 

V určitých případech musí být údaje získávány nebo poskytovány i z důvodu zákonných ustanovení. Uvědomte si prosím, že například zpracování Vaší zakázky nebo realizace souvisejícího závazkového vztahu není bez poskytnutí těchto údajů možné.

Automatizovaná individuální rozhodnutí

Aktuálně nepoužíváme k docílení rozhodnutí žádné automatizované procesy.

Kategorie, zdroje a původ údajů

Kontext určuje, které údaje zpracováváme: záleží na tom, zda například zadáváte obecný dotaz do našeho kontaktního formuláře, posíláte nám žádost nebo vznášíte dotaz na naše služby. Vezměte prosím na vědomí, že pro zvláštní situace zpracování, např. při nahrávání dokumentů k žádosti, můžeme informace poskytnout také odděleně na vhodném místě.

 

Při návštěvě naší webové stránky získáváme a zpracováváme následující údaje:

 

 • Jméno poskytovatele internetových služeb,
 • Udaje o webové stránce, ze které nás navštívíte,
 • Použitý internetový prohlížeč a využívaný operační systém,
 • IP adresu, kterou Vám přiřadil poskytovatel internetových služeb,
 • Požadované soubory, přenesené množství dat, downloady/export souborů,
 • Údaje o webové stránce, kterou u nás vyvoláváte vč. data a času.

Z důvodu technické bezpečnosti (obzvlášť k ochraně před pokusy o útok) se tyto údaje ukládají v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f EU GDPR. Nejpozději po sedmi dnech dojde k anonymizaci prostřednictvím zkrácení IP adresy, takže nedojde k vytvoření odkazu na uživatele. Věnujte prosím pozornost i níže uvedeným upozorněním k použití nástrojů pro sledování webových stránek (webtracking tools).

 

Při propagační činnosti můžeme zpracovávat následující údaje: 

 

Adresu a kontaktní údaje, podle typu kampaně, resp. komunikačního kanálu (pošta, e-mail atd.). Věnujte prosím pozornost níže uvedeným samostatným informacím o reklamě.

 

V rámci žádosti o kontakt můžeme zpracovávat následující údaje:
 

Jméno, kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu) a údaje o Vašich přáních a zájmech. Věnujte prosím pozornost samostatným informacím o žádosti o kontakt.  

 

Při online přihláškách zpracováváme následující informace:

 

Věnujte prosím v této souvislosti pozornost specifickým upozorněním k ochraně údajů, které uchazečům neposkytujeme v tomto dokumentu, ale na příslušném místě.
 

V kontextu marketingu bílých papírů:  

 

Na našich webových stránkách nabízíme možnost získat služby, jako je přístup k bílým papírům. Tyto služby nabízíme přímo na našich webových stránkách a prostřednictvím našeho firemního profilu na síti LinkedIn. V rámci takovéto kampaně zaměřené na whitepaper můžeme zpracovávat následující údaje Jméno, e-mailová adresa. V případě poptávky prostřednictvím našich webových stránek jsou údaje získávány přímo od vás, v případě poptávky prostřednictvím sítě LinkedIn získáváme údaje prostřednictvím sítě LinkedIn. Informace o síti LinkedIn naleznete v části "Informace o ochraně údajů v sociálních médiích".  

Příjemce údajů/kategorie příjemců

V rámci naší společnosti zajišťujeme, že Vaše údaje obdrží jen ty osoby, které je potřebují pro naplnění smluvních a zákonných povinností. Předávání údajů v rámci skupiny podniků je v souladu s platnými zákony, což platí i pro mezinárodní přenos údajů.

 

Naše oborová oddělení jsou navíc při plnění úkolů podporována externími poskytovateli služeb. Se všemi poskytovateli služeb, kteří na naši objednávku zpracovávají osobní údaje (údaje zákaznicích, zájemcích, zaměstnancích nebo uchazečích), byla uzavřena nezbytná dohoda o právní ochraně údajů.

Předávání třetím zemím/záměr předávání třetím zemím

K předávání údajů třetím zemím (mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor) dochází jen v případě, že je to nezbytné pro realizaci závazkového vztahu, je to zákonem předepsané nebo jste nám k tomu udělili svůj souhlas. 

 

Osobní údaje se přitom předávají jak externím poskytovatelům služeb, tak i koncernovým nebo příslušným podnikům ve skupině firem, které se částečně nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor, např. v USA, Brazílii, Indii nebo Číně. Přehled sídel Leadec naleznete na naší webové stránce.

 

Dodržování úrovně ochrany údajů je tak zaručeno vhodným smluvním rámcem podle práva na ochranu údajů, např. standardními smluvními doložkami EU.  

Předávání třetím stranám

Vaše údaje budeme předávat třetím stranám pouze v rámci zákonných ustanovení nebo v případě odpovídajícího souhlasu. Jinak k předávání třetím stranám nedochází, ledaže je to naší povinností z důvodu závazných právních ustanovení (předávání externím subjektům, např. orgánům dozoru nebo orgánům činným v trestním řízení).

Lhůta pro uchování údajů

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné pro příslušný účel zpracování. Upozorňujeme na to, že četné povinnosti na uchování podmiňují skutečnost, že se údaje dále uchovávají (musí uchovávat). To se týká především obchodně právních nebo daňově právních povinností na uchování (např. obchodní zákoník, daňový řád atd.).

 

Pokud neexistují žádné další povinnosti uchovávání, jsou údaje po splnění účelu běžně vymazány. 
Kromě toho můžeme vaše údaje uchovávat, pokud jste nám k tomu dali svolení nebo pokud dojde k právnímu sporu a my použijeme důkazy v rámci zákonných lhůt pro uchovávání, které mohou být až třicet let; běžná promlčecí lhůta je tři roky.

Bezpečný přenos Vašich údajů

Abychom Vaše u nás uložené údaje co nejlépe ochránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, narušením nebo přístupem neoprávněných osob, realizujeme odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. Úroveň bezpečnosti neustále kontrolujeme ve spolupráci s bezpečnostními experty a přizpůsobujeme se novým bezpečnostním standardům.

 

Výměna údajů z a na naši webovou stránku probíhá zásadně šifrovaně. Jako přenosový protokol nabízíme při přístupu na naši webovou stránku protokol HTTPS, vždy s použitím šifrovacích protokolů. V rámci kontaktních formulářů a přihlášek navíc nabízíme uživatelům našich stránek šifrovaný přenos. Kromě toho existuje možnost využívat alternativní způsoby komunikace (např. poštu).

Reklamní účely pro stávající zákazníky (čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f EU GDPR)

Společnost Leadec se snaží stále pečovat o vztahy se svými zákazníky, poskytovat jim informace a nabídky našich produktů, služeb, akcí, předvedení a sdělovat jim firemní novinky. Abychom Vám mohli zasílat příslušné informace a nabídky, zpracováváme Vaše údaje do té míry, jak je to přípustné.   

 

Pokud si to nepřejete, můžete kdykoli vznést námitku proti používání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Toto by platilo i pro profiling, pokud by souvisel s přímým marketingem. Pokud vznesete námitku, Vaše údaje už pro tento účel nebudeme zpracovávat.

 

Vznesení námitky můžete bez udání důvodů vyjádřit bezplatně a bez vyžadované formy. Učiňte tak, pokud možno, e-mailem na adresu dataprivacy.DE(at)leadec-services.com nebo poštou na Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Německo.

Kontaktní formulář/dotazy (čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f, b EU GDPR)

Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který můžete využít pro navázání elektronického kontaktu. Pokud nám přes tento kontaktní formulář napíšete, zpracujeme Vaše údaje v rámci kontaktního formuláře pro navázání kontaktu a zodpovězení Vašich dotazů a přání.

 

Přitom budeme respektovat zásady minimalizace údajů, přičemž musíte uvést jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme pro navázání kontaktu s Vámi. Jedná se o Vaše jméno, e-mailovou adresu a samotné políčko se zprávou.

 

Z nezbytných technických důvodů a právního zabezpečení navíc zpracujeme Vaši IP adresu. Všechny ostatní údaje jsou v dobrovolných polích a můžete je uvést dobrovolně (např. za účelem individuální odpovědi na Vaše dotazy).

 

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, zpracujeme Vaše v e-mailu sdělené osobní údaje pouze pro účel Vašeho dotazu a po dobu zpracování Vašeho dotazu. Pokud nabízené formuláře pro navázání kontaktu nevyužijete, k žádnému získávání údajů nad rámec tohoto nedojde.

Formularz kontaktowy Web-to-lead (Art. 6 ust. 1 lit. a, b EU-DS-GVO)

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo nasz formularz kontaktowy web-to-lead, za pomocą którego można się z nami skontaktować drogą elektroniczną. Jeśli napiszesz do nas poprzez formularz kontaktowy, będziemy przetwarzać dane podane w formularzu kontaktowym w celu skontaktowania się z Tobą i odpowiedzi na Twoje pytania i prośby. Aby móc odpowiedzieć na Państwa pytania w sposób bardziej zindywidualizowany, niezbędne są tutaj dalsze informacje o Państwu i Państwa zapytaniu: 

- Dane osobowe (tytuł, imię, nazwisko) na potrzeby adresu osobistego.
- Lokalizacja (kraj, miasto/region) jest wymagana w celu przyporządkowania zapytania do odpowiednich regionalnych jednostek sprzedaży, tak aby osoba kontaktowa z Państwa okolicy mogła się z Państwem skontaktować w sprawie Państwa zapytania.
- Informacje biznesowe (firma, stanowisko, dział) służą do ustalenia, z jakiej firmy i z jakich zainteresowań zawodowych pochodzi zapytanie, aby przy udzielaniu odpowiedzi na zapytanie można było uwzględnić np. aspekty branżowe.
- Opcje kontaktowe (e-mail, telefon) w celu nawiązania kontaktu; w zależności od złożoności zapytania może być również konieczne nawiązanie kontaktu telefonicznego.
- Interest/request (zainteresowanie; wiadomość), abyś mógł nas poinformować o swoim żądaniu.

Ponadto, Twój adres IP jest przetwarzany ze względu na konieczność techniczną oraz w celu ochrony prawnej. Wszystkie pozostałe dane są polami dobrowolnymi i mogą być wprowadzone opcjonalnie (np. w celu bardziej indywidualnej odpowiedzi na pytania).

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem tego formularza kontaktowego, najpierw poprosimy Państwa o zgodę w ramach double opt-in, że Państwa dane mogą być również przechowywane przez dłuższy okres czasu w celu przetwarzania Państwa zapytań.

W celu jak najlepszej ochrony bezpieczeństwa i poufności Państwa danych, wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa. Twoje zapytanie zostanie przekazane do nas w formie zaszyfrowanej.

W przypadku wycofania przez Państwa zgody, oczywiście niezwłocznie dokonamy anonimizacji Państwa danych osobowych. Jeśli przez dłuższy czas nie było z Tobą kontaktu, Twoje dane zostaną zanonimizowane po 500 dniach.

Informační zpravodaj (čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a, f EU GDPR)

Pokud už náš informační zpravodaj nedostáváte jako stávající zákazník, můžete si o jeho bezplatné zasílání zažádat na naší webové stránce. E-mailovou adresu a Vaše jméno a příjmení, které uvedete v žádosti, budeme využívat pro zasílání osobního informačního zpravodaje. Přitom budeme dodržovat zásady minimalizace údajů, jelikož jako povinná pole jsou označena jen pole obsahující Vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení.

 

Pro zasílání informačních zpravodajů prostřednictvím e-mailu budeme zásadně využívat tzv. proces Double Opt-In. To znamená, že budete náš informační zpravodaj pravidelně dostávat jen v případě, že jste předtím výslovně potvrdili, že máme aktivovat službu zasílání informačního zpravodaje. K tomu doje tak, že Vám zašleme informační e-mail a požádáme Vás, abyste v tomto e-mailu kliknutím na příslušný link potvrdili, že chcete na tuto e-mailovou adresu dostávat náš informační zpravodaj.

 

Odběr můžete samozřejmě kdykoli ukončit prostřednictvím možnosti odhlášení, která je v informačním zpravodaji obsažena. Tím zrušíte svůj souhlas s účinkem do budoucna. Dále máte rovněž kdykoli možnost odhlásit se ze zasílání přímo na adrese dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.

 

Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a resp. písm. f EU GDPR, § 7 odst. 3 UWG (zákon o nekalé soutěži). Kdykoli můžete využít práva, která se Vás týkají. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na adrese dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.
 

Marketing bílé knihy 

Na našich webových stránkách a na našem firemním profilu na síti LinkedIn nabízíme zájemcům možnost stáhnout si bílé knihy na různá témata. Pokud si přejete tuto službu využít, budou zpracovány vaše kontaktní údaje (jméno, e-mailová adresa).   
 

Účelem zpracování údajů je poskytnout zájemcům informace o různých odborných tématech.  

Dále mohou být osobní údaje použity ke kontaktování za účelem prodeje. 
 

Pokud tímto způsobem obdržíme vaše kontaktní údaje, požádáme vás nejprve o souhlas v rámci dvojitého souhlasu s uložením vašich údajů pro účely zpracování dotazů a kontaktování za účelem prodeje, a to i na delší dobu. 
 

Pokud si to nepřejete, můžete kdykoli vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro marketingové účely. Pokud vznesete námitku, nebudeme již vaše údaje pro tento účel zpracovávat.  
 

Námitku lze vznést bezplatně a bez udání důvodů a měla by být zaslána nejlépe e-mailem na adresu dataprivacy.de(at)leadec-services.com nebo poštou na adresu Leadec Holding BV & Co. KG, Meitnerstraße 11, 70563 Stuttgart, Německo. 
 

Abychom co nejlépe ochránili bezpečnost a důvěrnost vašich údajů, zavádíme vhodná bezpečnostní opatření. Váš dotaz nám bude předán v zašifrované podobě. 
 

Pokud svůj souhlas odvoláte, vaše osobní údaje samozřejmě okamžitě anonymizujeme. Pokud s vámi nedošlo k dlouhodobému kontaktu, budou vaše údaje anonymizovány po 500 dnech. 

Cookies (čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a, f EU GDPR, § 25 odst. 1, 2 TDDDG)

Naše internetová stránka využívá na více místech tzv. cookies. Slouží k tomu, abychom připravili naši nabídku takovým způsobem, aby byla pro uživatele příjemná, efektivní a bezpečná. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládá Vaše koncové zařízení. Z důvodu našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f EU GDPR) používáme technicky nezbytné cookies, které jsou nezbytné pro provoz naší webové stránky a zajištění její funkčnosti.

 

Kromě toho s Vašim souhlasem používáme i další cookies. Tyto cookies nám umožňují analyzovat, jak uživatelé využívají naše webové stránky. Obsah webových stránek tak můžeme upravit podle potřeb návštěvníků. Cookies nám rovněž umožňují měřit efektivitu určitých zobrazení a umisťovat je například v závislosti na tematických zájmech uživatelů. Právním podkladem pro toto je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a EU GDPR).

 

Používáme následující cookies:

 

Vlastní cookies:

 

Tyto cookies řídí přímo společnost Leadec Holding BV & Co. KG. Podle účelu zůstávají trvale, i po ukončení relace, (tzv. persistentní cookies, např.: realizace Opt-Out), uložené nebo se vymažou po ukončení prohlížeče (tzv. session-cookies; mají platnost pouze po dobu relace prohlížeče).

 

Cookies třetích poskytovatelů:

 

Tento typ cookies řídí třetí poskytovatelé. Třetí poskytovatelé jsou poskytovatelé, kteří na jiných webových stránkách rozbalují reklamní bannery společnosti Leadec Holding BV & Co. KG. Využívají cookies např. pro předání informací, že Vámi rozbalený reklamní banner vedl k nákupu. (např. conversion tracking).

Přitom se používají tzv. dočasné/permanentní cookies, které se automaticky vymažou po určité nastavené době (zpravidla po 6 měsících). Tyto dočasné nebo také permanentní cookies se uloží na Vašem koncovém zařízení a po nastavené době se automaticky vymažou. Také cookies našich obchodních partnerů obsahují pouze pseudonymy a většinou dokonce anonymní údaje. Umožňují našim partnerům chápat, jaké produkty jste si prohlédli, zda došlo k nákupu, jaké produkty jste vyhledávali atd. Přitom někteří z našich marketingových partnerů shromažďují přes webové stránky i informace o tom, jaké stránky jste dříve navštívili a o jaké produkty jste se například zajímali. Díky tomu je možné zobrazovat individuální reklamu. Tyto pseudonymní údaje se nikdy nespojují s Vašimi osobními údaji.

 

Před použitím těchto cookies a uvedení těchto nástrojů do provozu si v rámci našeho cookie-banneru vyžádáme Váš souhlas. Pokud jste zde udělili svůj souhlas, můžete jej samozřejmě kdykoli zrušit přes nastavení soukromí https://www.leadec-services.com#cmpscreencustom, a to bez sdělení důvodů.

 

Většina webových prohlížečů automaticky akceptuje cookies. Samozřejmě můžete cookies na svém koncovém zařízení deaktivovat, omezit nebo vymazat manuálně přes nastavení svého prohlížeče nebo prostřednictvím softwarové podpory.

 

Upozornění: Pokud deaktivujete cookies, možná nebudete moci využívat všechny funkce naší internetové stránky v plném rozsahu.

Profily uživatelů/webtracking procesy

etracker

 

Poskytovatel této webové stránky využívá k analýze uživatelských údajů služby společnosti etracker GmbH z Hamburgu v Německu (www.etracker.com). Přitom se používají cookies, které umožňují statistickou analýzu využívání této webové stránky návštěvníky. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. etracker cookies neobsahují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele.

 

Při ukládání údajů návštěvníků se především IP adresy a údaje o zařízení a doméně návštěvníka ukládají pouze ve zkrácené nebo šifrované formě, takže není možné vyvozovat závěry o jednotlivých návštěvnících. Jiné využití, spojování s jinými údaji nebo předávání třetím stranám společnost etracker neprovádí.

 

Údaje, které společnost etracker generuje, zpracovává a ukládá na naši objednávku výhradně v Německu. Toto zpracování a ukládání tedy podléhá přísným německým a evropským zákonům a standardům ochrany údajů. Cookies se po 720 dnech vymažou.

 

Zpracování údajů probíhá na právním podkladě čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a EU nařízení o ochraně údajů (EU GDPR) a předpokládá Váš aktivní souhlas.

 

Svůj souhlas můžete pro budoucnost kdykoli zrušit. K tomu si jednoduše otevřete náš Consent-Banner a vyberete příslušný (příslušné) cookie(s). Upozorňujeme na to, že změna nastavení Consent-Banner musí být provedena pro každé koncové zařízení samostatně.

 

Nastavení ochrany osobních údajů

 

Další informace o ochraně údajů u společnosti etracker naleznete na www.etracker.com/datenschutz.

 

Google Analytics

 

Tato stránka využívá na podkladě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a EU GDPR Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují analyzovat Vaše využívání webové stránky. Cookies vygenerují informace o používání této webové stránky a zpravidla je přenesou a uloží na server Google v USA. Díky aktivaci IP anonymizace na webové stránce však Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie a dalších smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Rádi bychom upozornili, že na těchto webových stránkách byl do služby Google Analytics přidán kód "gat._anonymizeIp", který zajišťuje anonymní záznam IP adres (tzv. maskování IP). Na základě objednávky provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat k vyhodnocení používání této webové stránky, pro vytváření reportů o aktivitách na webové stránce a poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky, které souvisí s používáním webu a internetu. IP adresa, kterou Váš prohlížeč předává v rámci Google Analytics, se podle informací od společnosti Google nespojuje s dalšími údaji Google.

 

Relace a kampaně se po uplynutí určité časové lhůty ukončí. Standardně se relace ukončují po 30 minutách bez aktivity a kampaně po šesti měsících. Osobní údaje uživatel se po 2 měsících vymažou nebo anonymizují.
 

Podrobnější informace o podmínkách použití ochrany údajů u společnosti Google naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://policies.google.com/?hl=de 

 

Příslušným nastavením softwaru prohlížeče můžete ukládání cookies zabránit; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

 

Kromě toho můžete zabránit společnosti Google, aby prostřednictvím cookie souborů shromažďovala údaje o Vašem používání této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) a aby společnost Google dále tyto údaje zpracovávala, pokud si na následujícím odkazu stáhnete dostupný plugin prohlížeče a nainstalujete jej [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

 

Svůj souhlas můžete pro budoucnost kdykoli zrušit. K tomu si jednoduše otevřete náš Consent-Banner a vyberete příslušný (příslušné) cookie(s). Upozorňujeme na to, že změna nastavení Consent-Banner musí být provedena pro každé koncové zařízení samostatně.

 

Nastavení ochrany osobních údaj

 

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek pro používání služby Google Analytics, která ji zavazuje chránit údaje návštěvníků našich stránek a nepředávat je třetím stranám. Tato služba může shromážděné údaje předat do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může předávat údaje mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje předávány do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými úřady pro účely kontroly a monitorování, aniž byste případně měli k dispozici jakékoli právní prostředky nápravy. Přijímáme však případná opatření nezbytná podle zákona o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 44 a násl. EU-DS-GVO, aby byla stanovena úroveň ochrany údajů ve třetí zemi. V tomto ohledu váš souhlas s používáním služby Google Analytics představuje také souhlas podle čl. 49 odst. 1 věty 1 písm. a EU-DS-GVO s předáním osobních údajů do třetí země mimo EU/EHP. Společnost Google LLC byla zejména certifikována podle Rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů pro předávání údajů mimo EU, což v tomto ohledu potvrzuje společnosti Google odpovídající úroveň ochrany údajů z hlediska EU.

 

Google Analytics navíc využíváme k tomu, abychom údaje z Google Ads Conversion a Google Ad Manager (viz následně také Google Ads Conversion a Google Ad Manager) a rovněž údaje z reklamních funkcí Google vyhodnocovali k čistě statistickým účelům. Pokud si to nepřejete, můžete provést deaktivaci přes správce předvoleb zobrazení (https://www.google.de/settings/ads nebo https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Google Ads Conversion

Tato webová stránka využívá online reklamní program Google Ads společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). V rámci Google Ads využíváme tzv. conversion tracking. Podkladem pro zpracovávání Vašich osobních údajů je Váš souhlas, právním podkladem je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a EU GDPR.

 

Pokud kliknete na reklamu, kterou Vám zobrazuje Google, nastaví se cookie pro conversion tracking. Tyto reklamy zobrazuje Google přes tzv. „Ad Server“. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na počítači uživatele. Tyto cookies ztrácí po 30 dnech platnost a neslouží osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky z této webové stránky a cookie ještě nevypršel, může společnost Google a my rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný cookie. Cookies nelze sledovat přes webové stránky zákazníků Google Ads. S podporou conversion cookies získané informace slouží k vytváření conversion statistiky pro zákazníky Google Ads, kteří se pro conversion tracking rozhodli. Zákazníci se dozví celkový počet uživatel, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku, která používá tag conversion tracking. Neobsahují však žádné informace, kterými by bylo možné osobně identifikovat uživatele.

Více informací o Google Ads a Google Conversion Tracking naleznete v zásadách o ochraně údajů společnosti Google: www.google.de/policies/privacy/.

 

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informování o nastavení cookies a cookies povolili jen v jednotlivých případech, abyste vyloučili uchovávání cookies v určitých případech nebo obecně, a rovněž zde můžete aktivovat automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

 

Svůj souhlas navíc můžete pro budoucnost kdykoli zrušit. K tomu si jednoduše otevřete náš Consent-Banner a vyberete příslušný (příslušné) cookie(s). Upozorňujeme na to, že změna nastavení Consent-Banner musí být provedena pro každé koncové zařízení samostatně.

 

Nastavení ochrany osobních údajů

 

Navíc si můžete nainstalovat společností Google připravený plugin na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/plugin

 

Další informace o využívání údajů společností Google, možnostech nastavení a možnostech vznesení námitky se dozvíte v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads), a rovněž v nastavení pro zobrazování reklamy společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Ads Remarketing

Používáme funkci remarketing služby Google Ads. Ta nám umožňuje zobrazovat uživatelům naší webové stránky reklamu zaměřenou na jejich zájmy i na jiných webových stránkách v reklamních sítích Google (např. v Google vyhledávání nebo na YouTube). K tomu se vyhodnocuje Vaše interakce s našimi webovými stránkami, například to, jaké obsahy Vás zajímají, abychom Vám mohli i nad rámec návštěvy našich stránek mohli zobrazovat na jiných webových stránkách, které navštívíte, reklamu dle Vašich zájmů. K tomuto účelu ukládá Google cookies na zařízení, kterým navštívíte služby Google nebo webové stránky v síti Google Display. Tyto cookies slouží k zaznamenávání Vaší návštěvy stránek. Cookies přitom identifikují webový prohlížeč na konkrétním koncovém zařízení, nikoli konkrétní osobu, tedy ne Vás jako uživatele.

 

Kvůli použití popsaných nástrojů vytváří Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se servery Google, které se mohou nacházet i mimo Evropu (v USA). Na rozsah a další použití Vašich údajů, které společnost Google získává používáním tohoto nástroje, nemáme vliv. Podle našich znalostí získává společnost Google prostřednictvím nástroje Ads Conversion informace o tom, že jste si otevřeli určité obsahy naší internetové prezentace nebo klikli na některou z našich reklam. Pokud jste registrování u některé z Google služeb, může společnost Google přiřadit návštěvu k Vašemu účtu/Vašim účtům. Mohla by existovat i možnost, že společnost Google získává a zpracovává Vaše osobní údaje (např. Vaši IP adresu), i když ve službě Google nemáte svůj účet nebo jej sice máte, ale nejste k němu přihlášeni.

 

Všeobecné informace ke cookies naleznete na „Cookies“ v tomto prohlášení o ochraně údajů.  Informace o ochraně údajů u společnosti Google naleznete zde: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy a účasti na tomto trackingu můžete zabránit, když alternativně:

 • Provedete příslušné nastavení ve svém prohlížeči, kterým potlačíte cookies třetích poskytovatelů. Dále se Vám nebude zobrazovat reklama třetích poskytovatelů
 • Nainstalujete společností Google připravený plugin, který je dostupný na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/plugin
 • Přes odkaz http://www.aboutads.info/choices deaktivujete dle oblasti zájmů zobrazované reklamy poskytovatelů, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, přičemž se toto nastavení smaže, pokud vymažete své cookies
 • Na trvalo deaktivujete cookies třetích poskytovatelů ve svých prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin
 • V našem nástroji řízení souhlasu „consentmanager“ svůj souhlas zrušíte.

Pokud se rozhodnete pro některou z uvedených možností, možná nebudete naše stránky využívat, nebo je nebudete moci využívat v plném rozsahu.

Právním podkladem pro zpracování je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a EU GDPR. Svůj souhlas můžete pro budoucnost kdykoli zrušit. K tomu si jednoduše otevřete náš Consent-Banner a vyberete příslušný (příslušné) cookie(s). Upozorňujeme na to, že změna nastavení Consent-Banner musí být provedena pro každé koncové zařízení samostatně.

Google Ad Manager

Pokud Google Ad Manager, webová služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“), zobrazuje na této webové stránce reklamu (textová reklama, banner atd.), může Váš prohlížeč případně ukládat cookie, posílaný společností Google Inc. nebo třetím poskytovatelem. V tomto cookie uložené informace může společnost Google Inc. nebo třetí poskytovatelé zobrazovat, shromažďovat a vyhodnocovat.

 

Kromě toho může Google Ad Manager používat ke shromažďování informací také tzv. (re)marketing tags (neviditelné grafy, označované také jako „Web Beacons“). Na základě jejich použití dokáže např. zobrazovat a vyhodnocovat chování návštěvníka na webové stránce.

 

Podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a EU GDPR.

Prostřednictvím cookie a/nebo (re)marketing tagu vygenerované informace o Vašem využívání této webové stránky mohou být přenášeny a ukládány na server Google v USA.

 

Google využívá takto získané informace k vyhodnocování Vašeho chování uživatele s ohledem na reklamy Google Ad Managera. Google předává tyto informace třetím stranám v případě, že je to předepsáno zákonem, nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají na základě objednávky od společnosti Google.

 

Pokud jste se zaregistrovali pro některou ze služeb Google, může společnost Google přiřadit Vaši návštěvu Vašemu účtu.

 

Můžete vyjádřit svůj nesouhlas s trackingem. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informování o nastavení cookies a cookies povolili jen v jednotlivých případech, abyste vyloučili uchovávání cookies v určitých případech nebo obecně, a rovněž zde můžete aktivovat automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

 

Navíc si můžete z následujícího odkazu nainstalovat společností Google připravený plugin: www.google.com/settings/ads/plugin.

Dále můžete svůj souhlas pro budoucnost kdykoli zrušit. K tomu si jednoduše otevřete náš Consent-Banner a vyberete příslušný (příslušné) cookie(s). Upozorňujeme na to, že změna nastavení Consent-Banner musí být provedena pro každé koncové zařízení samostatně.

 

Nastavení ochrany osobních údajů

 

Další informace o využívání údajů společností Google, možnostech nastavení a možnostech vznesení námitky se dozvíte v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads), a rovněž v nastavení pro zobrazování reklamy společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Tag Manager (čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO, § 25 odst. 2 TDDDG)

Tato webová stránka používá Google Tag Manager. Prostřednictvím této služby lze spravovat značky webových stránek prostřednictvím rozhraní. Tag Manager je nezbytný pro technický provoz, jeho prostřednictvím jsou tagy řízeny. Právním základem pro používání služby Google Tag Manager je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DS-GVO, § 25 odst. 2 TDDDG. Správce značek Google Tag Manager pouze implementuje značky. To znamená: nepoužívají se žádné soubory cookie a neshromažďují se žádné osobní údaje. Správce značek Google spouští jiné značky, které zase mohou shromažďovat údaje. Google Tag Manager však k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstává v platnosti pro všechny sledovací značky, pokud jsou implementovány pomocí Google Tag Manager. 

Google Maps

Na naší webové stránce využíváme Google Maps (API) od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Maps vyžívá náš poskytovatel služeb, společnost uberall.com, pro poskytování naší funkce „Vyhledávač polohy“. Google Maps je webová služba k zobrazování interaktivních (zeměpisných) map, sloužící k vizuálnímu zobrazování geografických informací. Přes využívání této služby Vám zobrazujeme sídla našich poboček, abychom Vám usnadnili případný příjezd.

 

Aby se zabránilo tomu, že by při otevření příslušných podřazených stránek, do nichž jsou mapy Google Maps integrované, došlo k přenosu a uložení informací o Vašem využívání naší webové stránky (např. Vaší IP adresy) na server Google v USA, používáme tzv. řešení dvojkliku. Všechny obsahy Google Maps jsou standardně deaktivované. Přímé spojení k serverům Google Maps se vytvoří teprve v případě, že Google Maps sami aktivujete. Tímto kliknutím vyjádříte souhlas, aby se Vaše údaje přenesly na Google Maps a ve Vašem prohlížeči se uložily cookies.

 

V souladu s čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a EU GDPR máte možnost, vždy nově udělovat souhlas s otevíráním jednotlivých map a geografických informací.

Podrobné informace o ochraně údajů v souvislosti s používáním Google Maps naleznete na internetové stránce společnosti Google („Google Privacy Policy“): www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Detailed privacy information concerning the use of Google Maps is available through Google´s website (“Google Privacy Policy”): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Cloudfront (čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO, § 25 odst. 2 TDDDG)

Tyto webové stránky používají síť pro doručování obsahu (CDN) Cloudfront. Jedná se o službu společnosti Amazon Web Services Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210. CDN Cloudfront poskytuje duplikáty dat webové stránky na různých serverech Amazon Web Services (AWS) rozmístěných po celém světě. To zajišťuje rychlejší načítání webových stránek, vyšší odolnost a zvýšenou ochranu proti ztrátě dat. Některé obrázky a videa vložená na těchto webových stránkách jsou při přístupu na stránku načítány z Cloudfront CDN. Prostřednictvím tohoto načítání jsou informace o vašem používání našich webových stránek (například vaše IP adresa) přenášeny na servery společnosti Amazon v jiných zemích EU a tam ukládány. K tomu dochází, jakmile vstoupíte na naše webové stránky. Použití webových služeb Amazon a služby Amazon CDN Cloudfront je prováděno v zájmu vyšší spolehlivosti webových stránek, zvýšené ochrany proti ztrátě dat a lepší rychlosti načítání těchto webových stránek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, § 25 odst. 2 TDDDG. Informace o opatřeních na ochranu osobních údajů a zásady ochrany osobních údajů společnosti Amazon Web Service naleznete na adrese: https://aws.amazon.com/de/privacy/.


Tato služba může shromážděné údaje přenést do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může předávat údaje mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje předávány do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými orgány pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli k dispozici jakýkoli možný právní prostředek nápravy. Přijímáme však možná opatření nezbytná podle zákona o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 44 a násl. DS-GVO, aby byla stanovena úroveň ochrany údajů ve třetí zemi.

 

Consentmanager

Na naší webové stránce je integrovaný nástroj řízení souhlasu „consentmanager“ (www.consentmanager.net) společnosti Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, info@consentmanager.net), který slouží k vyžádání souhlasu se zpracováváním údajů, resp. používáním cookies nebo podobných funkcí. S pomocí „consentmanager“ máte možnost udělit nebo odmítnout souhlas s určitými funkcemi naší webové stránky, např. za účelem začlenění externích prvků, statistických analýz, měření vzdáleností a personalizované reklamy. S pomocí „consentmanager“ máte možnost udělit nebo odmítnout souhlas s různými funkcemi, nebo udělit svůj souhlas jednotlivým účelům nebo funkcím. Vámi provedené nastavení můžete zpětně měnit. Účelem začlenění „consentmanager“ je přenechat uživatelům naší webové stránky možnost rozhodnout o výše uvedených záležitostech a v rámci dalšího využívání naší webové stránky jim nabídnout možnost změnit již provedené nastavení (pro změnu nastavení použijte následující odkaz:

 

https://www.leadec-services.com/#cmpscreencustom

 

V rámci využívání „consentmanager“ se zpracovávají osobní údaje a informace používaných koncových zařízení, jako např. IP adresa. Pro uložení nastavení se používá nezbytný cookie soubor, který je z technického hlediska potřeba pro provoz webové stránky.

 

Právním podkladem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. c, a případně také čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. f EU GDPR. Nástroj „consentmanager“ používáme proto, abychom dodrželi naše zákonem stanovené povinnosti (např. dokazovací povinnost). Naše oprávněné zájmy na zpracovávání spočívají v ukládání uživatelského nastavení a preferencí s ohledem na používání cookies a dalších funkcí. „Consentmanager“ ukládá Vaše údaje, dokud je Vaše uživatelské nastavení aktivní, maximálně po dobu dvou let. Po dvou letech od provedení uživatelského nastavení proběhne nové vyžádání Vašeho souhlasu. Provedené uživatelské nastavení se pak znovu uloží na tuto stanovenou dobu.

 

Můžete vyjádřit nesouhlas s tímto zpracováním. Váš nesouhlas je založen na důvodech vyplývajících z Vaší specifické situace. Ohledně vyjádření nesouhlasu se obraťte e-mailem na dataprivacy.DE(at)leadec-services.com.

Youtube

Do naší online nabídky začleňujeme videa platformy „YouTube“ poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Videa začleňujeme v režimu rozšířené ochrany údajů.

 

Začleněním videa režimu rozšířené ochrany údajů nedochází k ukládání cookies s nutností souhlasu, které by zaznamenávaly chování uživatelů za účelem personalizování reprodukce videa. Režim rozšířené ochrany údajů se však vztahuje jen na zaznamenávání chování uživatelů, nikoli na zobrazování reklamy a nahrávání dalších obsahů třetích stran.

 

Pro ochranu Vašich údajů navíc nastavujeme tzv. řešení dvojkliku. Všechny obsahy YouTube jsou standardně deaktivované. Přímé spojení k serverům YouTube se vytvoří teprve v případě, že YouTube sami aktivujete. Kliknutím vždy vyjádříte souhlas, že se např. Vaše IP adresa, referenční informace (tedy webová stránka, ze které k nám přicházíte) a informace o prohlížeči přenesou na YouTube a že se ve Vašem prohlížeči nastaví cookies. Ty se následně zpravidla přenášejí na server v USA, kde se uloží.

 

V souladu s čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a EU GDPR máte možnost, vždy nově udělovat souhlas s otevíráním jednotlivých videí.

 

Další informace k účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracovávání společností YouTube získáte v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google. Zde se dozvíte i další informace o Vašich právech a možnostech nastavení za účelem ochrany Vaší sféry soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Links Social Media

On our website you will find links to the social media services of LinkedIn, Twitter, Instagram and YouTube. You can recognize links to the websites of the social media services by the respective company logo. If you follow these links, you will reach Leadec's corporate presence on the respective social media service. When you click on a link to a social media service, a connection to the servers of the social media service is established. This transmits to the servers of the social media service that you have visited our website. In addition, further data is transmitted to the provider of the social media service. These are, for example:


- Address of the website on which the activated link is located.
- Date and time when the website was called up or the link was activated
- Information about the browser and operating system used
- IP address


If you are already logged in to the corresponding social media service at the time the link is activated, the provider of the social media service may be able to determine your user name and possibly even your real name from the transmitted data and assign this information to your personal user account with the social media service. You can exclude this possibility of assignment to your personal user account if you log out of your user account beforehand.
The servers of the social media services are located in the USA and other countries outside the European Union. The data may therefore be processed by the provider of the social media service in countries outside the European Union. Please note that companies in these countries are subject to data protection laws that do not generally protect personal data to the same extent as they do in the member states of the European Union.
Please note that we have no influence on the scope, type and purpose of the data processing by the provider of the social media service. For more information on the use of your data by the social media services integrated on our website, please refer to the privacy policy of the respective social media service.
 

Odkazy Sociální média

Na našich webových stránkách najdete odkazy na sociální sítě LinkedIn, Twitter, Instagram a YouTube. Odkazy na webové stránky služeb sociálních médií poznáte podle loga příslušné společnosti. Pokud budete následovat tyto odkazy, dostanete se na webové stránky společnosti XY Firma na příslušné sociální síti. Když kliknete na odkaz na službu sociální sítě, vytvoří se spojení se servery služby sociální sítě. Tím se na servery služby sociálních médií přenáší informace o tom, že jste navštívili naše webové stránky. Kromě toho jsou další údaje předávány poskytovateli služby sociálních médií. Jedná se například o:
- Adresa webové stránky, na které se aktivovaný odkaz nachází.
- Datum a čas přístupu na webovou stránku nebo aktivace odkazu.
- Informace o použitém prohlížeči a operačním systému
- IP adresa
Pokud jste v době aktivace odkazu již přihlášeni k příslušné službě sociálních médií, může být poskytovatel služby sociálních médií schopen z přenesených údajů určit vaše uživatelské jméno a případně i vaše skutečné jméno a přiřadit tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu u služby sociálních médií. Tuto možnost přiřazení k vašemu osobnímu uživatelskému účtu můžete vyloučit, pokud se předem odhlásíte ze svého uživatelského účtu.
Servery služeb sociálních médií se nacházejí v USA a dalších zemích mimo Evropskou unii. Údaje proto mohou být zpracovávány poskytovatelem služby sociálních médií i v zemích mimo Evropskou unii. Upozorňujeme, že společnosti v těchto zemích podléhají zákonům o ochraně osobních údajů, které obecně nechrání osobní údaje ve stejném rozsahu jako v členských státech Evropské unie.
Upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na rozsah, typ a účel zpracování údajů poskytovatelem služby sociálních médií. Další informace o používání vašich údajů službami sociálních médií integrovanými na našich webových stránkách naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné služby sociálních médií.

 

Upozornění k ochraně údajů v sociálních médiích


Leadec Holding BV & Co. Společnost KG udržuje různá zastoupení na "sociálních sítích", v tomto případě na Facebooku, Instagramu, Twitteru, LinkedIn, Xingu a YouTube, aby mohla komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou zde zaregistrováni, a aby je mohla informovat o našich nabídkách. Pokud máme kontrolu nad zpracováním vašich údajů, dbáme na dodržování platných předpisů o ochraně osobních údajů.
 
V následujícím textu naleznete nejdůležitější informace o zákoně o ochraně osobních údajů týkající se našich webových stránek.
Jméno a adresa osoby odpovědné za společnost
Za vystupování společnosti ve smyslu nařízení EU o ochraně osobních údajů (EU-DS-GVO) a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je kromě společnosti Leadec Holding BV & Co. KG

- Facebook
(Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
- Instagram
(Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
- LinkedIn
    (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko)
- Twitter
(Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irsko)
- Xing
    (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo)
- Youtube
    (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)

Rádi bychom vás upozornili, že za používání těchto platforem a funkcí, které poskytují, nesete vlastní odpovědnost. To se týká zejména vašeho specifického chování při používání našich stránek. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

Rádi bychom také upozornili, že vaše údaje mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii.

Účel a právní základ
Stránky pro fanoušky spravujeme sami, abychom mohli komunikovat s návštěvníky těchto stránek a informovat je tímto způsobem o našich nabídkách.
Dále shromažďujeme údaje pro statistické účely, abychom mohli dále rozvíjet a optimalizovat obsah a zatraktivnit naši nabídku. Údaje potřebné k tomuto účelu (např. celkový počet zobrazení stránek, aktivity na stránkách a údaje poskytnuté návštěvníky, interakce) zpracovávají sociální sítě a poskytují nám je. Na generování a prezentaci nemáme žádný vliv.
Kromě toho mohou být vaše údaje zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Na základě vašeho chování při používání a z toho vyplývajících zájmů lze například vytvořit profily používání. To například znamená, že reklamy mohou být umístěny v rámci platforem i mimo ně, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. Za tímto účelem se do vašeho počítače obvykle ukládají soubory cookie. Nezávisle na tom mohou být v profilech používání uloženy i údaje, které nejsou shromažďovány přímo z vašich koncových zařízení (zejména, ale nikoli výhradně, pokud jste členem příslušných platforem a jste k nim přihlášeni).
 
Kromě toho neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje z vašeho používání našich služeb.
 
Zpracování osobních údajů uživatelů je založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním informování a komunikaci podle čl. 6 odst. 1 písm. f). EU-DS-GVO. Pokud jste požádáni o souhlas se zpracováním údajů (tj. vyjádříte svůj souhlas např. zaškrtnutím políčka nebo potvrzením tlačítka), je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) EU-DS-GVO.
Vaše práva / možnost vznést námitku
 
Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby o vás tato síť shromažďovala údaje prostřednictvím našich webových stránek a propojovala je s údaji o vašem členství v příslušné síti, musíte.
 
- odhlásit se z příslušné sítě před návštěvou našich webových stránek.
- vymazat soubory cookie ze svého zařízení a
- zavřete a restartujte prohlížeč.
Po opětovném přihlášení však budete v síti opět rozpoznáni jako konkrétní uživatel.
 
Podrobný popis příslušného zpracování a možnosti odhlášení naleznete v níže uvedených informacích poskytovatelů: 
 
Také v případě žádostí o informace - Facebook 
Zásady ochrany osobních údajů: www.facebook.com/about/privacy/;
Opt-out: www.facebook.com/settings
www.youronlinechoices.com;
- Instagram 
Zásady ochrany osobních údajů: help.instagram.com/519522125107875;
Opt-out: optout.networkadvertising.org/ a 
www.youronlinechoices.com;
- LinkedIn 
Zásady ochrany osobních údajů: www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
Opt-out: www.linkedin.com/legal/cookie-policy
www.youronlinechoices.com;
- Twitter
Zásady ochrany osobních údajů: twitter.com/de/privacy;
Opt-out: www.youronlinechoices.com; Nastavení: twitter.com/settings/account/personalization;
- Xing 
Zásady ochrany osobních údajů: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung;
Opt-out: www.youronlinechoices.com.
- Youtube 
Zásady ochrany osobních údajů: policies.google.com/privacy;
Opt-out: tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.youronlinechoices.com

 

Celkově máte následující práva týkající se zpracování vašich osobních údajů: 
Právo na přístup; právo na opravu; právo na výmaz; právo na omezení zpracování; právo vznést námitku; právo na přenositelnost údajů; právo podat stížnost na nezákonné zpracování vašich osobních údajů příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů.


Protože však společnost Leadec Holding BV & Co. KG nemá úplný přístup k vašim osobním údajům, rádi bychom vás upozornili, že nejúčinnějším způsobem, jak uplatnit práva uživatele, je kontaktovat poskytovatele. Obracejte se pouze přímo na poskytovatele sociálních médií, protože ti mají přístup k osobním údajům svých uživatelů a mohou přijmout vhodná opatření a poskytnout informace přímo. 


Pokud stále potřebujete pomoc, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Odkazy na ostatní poskytovatele

Naše webová stránka obsahuje také odkazy (zřetelně rozpoznatelné) na internetové prezentace jiných podniků. V případě odkazů na webové stránky jiných poskytovatelů nemáme na jejich obsah vliv. Proto nemůžeme za tyto obsahy převzít odpovědnost ani záruku. Za obsahy na těchto stránkách jsou zodpovědní vždy příslušní poskytovatelé nebo provozovatelé těchto stránek.

 

V okamžiku vytvoření odkazu na tyto stránky jsme tyto stránky prověřili z hlediska případných porušení právních předpisů a rozpoznatelného porušení práva. V okamžiku vytváření odkazu nebyl protiprávní obsah rozpoznán. Permanentní kontrola obsahu stránek, na něž odkazujeme, však není proveditelná bez konkrétní indicie na porušení práv. Pokud se stane porušení práva známým, příslušné odkazy ihned odstraníme.

Další informace: upozornění k autorským právům a zákonům o autorských právech k umění

Pokud chcete na naší stránce zveřejňovat obrázky, texty, plány, videa, hudbu atd., měli byste vědět, že tím možná síti postupujete veškerá uživatelská práva, což by pro Vás mohlo nakonec mít právní důsledky, pokud sami nejste autorem nebo nositelem práv.